แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการสอน

ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการสอน เพื่อเป็นองค์ความรู้นำมาใช้ในการปฏิบัติการและนวัตกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้เรียน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเรียนรู้ INNOVATIVE คณะเทคโนโลยีการเกษตร