รายวิชาวัสดุและการเลือกใช้

นักศึกษาขั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกปฏิบัติทำแผ่นทางเท้า เพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์
ในรายวิชาวัสดุและการเลือกใช้ ผู้สอนโดย อาจารย์บุญญาพร บุญศรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร