วิชาปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ผสมพันธุ์ปลาจีน ด้วยฮอร์โมนซูพรีเฟค

นักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ฝึกทักษะในบทปฏิบัติการของการเพาะปลาจีน โดยให้พ่อและแม่ปลาผสมกันเองหลังจากฉีดฮอร์โมนแล้ว ซึ่งฮอร์โมนที่ใช้ในการผสมพันธุ์ปลาครั้งนี้คือฮอร์โมนสังเคราะห์ที่มีชื่อทางการค้าว่า “ซูพรีเฟค” ใช้ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ที่มีชื่อทางการค้าว่า “โมทีเลี่ยม” ซึ่งมีตัวยาคือ “Domperidone” ลักษณะเป็นเม็ดสีขาวบรรจุแผง สอนโดย ผศ.สมิง จำปาศรี และอาจารย์สงบ ศรีเมือง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ คระเทคโนโลยีการเกษตร

ผ่าต่อมใต้สมองปลาจีน

นักศึกศาสาขาวิชาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกทักษะผ่าหัวปลาเพื่อหาต่อมใต้สมองในปลาจีน Hormone จากต่อมใต้สมอง ซึ่งต่อมใต้สมองมีหน้าที่ผลิต และหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน ที่ควบคุมการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ จะอยู่ใต้สมองส่วนไฮโปธาลามัส มีก้านเล็ก ๆ ยึดกับสมอง มีลักษณะเป็นก้อนกลม ๆ เล็ก ๆ สีขาวนวลอมชมพู ผู้สอนโดย ผศ. สมิง จำปาศรี และอาจารย์สงบ ศรีเมือง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร