การปลูกพืชไร้ดิน

การปลูกพืชไร้ดิน ตอนที่ 1-2 โดย อาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก อาจารย์ประจำสาขาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี