ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 785,516.20 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบหกบาทยี่สิบสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้