ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 719,127.62 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ตามรายละเอียดดังนี้