โครงการอบรมสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

•โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์ รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

การจัดภูมิทํศน์ในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะงานภูมิทํศน์มีส่วนในการสร้างความเป็นธรรมชาติ ให้ความร่มรื่น ลดปัญหาสภาวะแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับอาคารสถานที่ การที่จะทำให้งานภูมิทัศน์คงความสวยงามตลอดเวลานั้น จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลรักษาอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่ผู้ดูแลส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ทำให้งานภูมิทัศน์นั้นได้รับความเสียหายและขาดความสวยงาม จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตรการอบรมการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดูแลรักษางานภูมิทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้งานภูมิทัศน์นั้นเกิดความสวยงามและเกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการอบรมการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ ประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ และมีการฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษางานภูมิทํศน์ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการเมื่อแล้วเสร็จจะมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลรักษางานภูมิทํศน์ภายในพื้นที่ต่างๆ

•โครงการระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์ รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

การจัดทำระบบการให้น้ำในงานภูมิทัศน์ในปัจจุบัน นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในงานภูมิทัศน์ เนื่องจากระบบการให้น้ำที่ดีจะเป็นตัวช่วยในการให้งานภูมิทัศน์เจริญเติบดตและคงอยู่กับพื้นที่นั้นได้ตลอด จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตรการอบรมระบบการให้น้ำในงานภูมิทัศน์ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำระบบการให้น้ำในงานภูมิทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรมระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์ ประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์ และมีการฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการเมื่อแล้วเสร็จจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่ต่างๆ

•โครงการจัดสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

การจัดสวนน้ำตกในปัจจุบันนั้นถือว่ามีความสำคัญต่องานภูมิทัศน์ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย คอนโดหรือรีสอร์ท ซึ่งการจัดสวนน้ำตกที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอ คือ การจัดสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะของอาคารหรือพื้นที่โครงการต่างๆ
โครงการอบรมการจัดสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติจะเริ่มตั้งแต่การบรรยายเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการจัดสวนน้ำสไลต์สวนธรรมชาติ คือ 1.แนวคิดหลักการจัดสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ 2.รูปแบบน้ำตกและขั้นตอนในการสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ 3.ระบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ (ระบบพ่นหมอก, ระบบไฟ และระบบปั๊ม) 4.วัสดุพืชพรรณที่นำมาใช้ในการสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ 5.ฝึกปฏิบัติการจัดสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ โดยโครงการนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่ต้องการเรียนรู้แนวคิดและหลักการทำสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ

•โครงการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทัศน์ รายละเอียดโครงการ

หลักและเหตุผล

งานก่อสร้างภูมิทัศน์ในปัจจุบันนั้นมีหลายโครงการ เช่น งานภูมิทัศน์สวนดาดฟ้า งานภูมิทัศน์สวนแนวตั้ง งานภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย งานภูมิทัศน์โครงการหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งปัจจุบันยังขาดความรู้ที่เหมาะสมในการตรวจเช็คงานก่อสร้างภูมิทัศน์ที่แล้วเสร็จอย่างเป็นระบบ จึงเห็นสมควรจัดหลักสูตรโครงการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจรับงานภูมิทํศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้งานภูมิทัศน์ที่ก่อสร้างมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามมาตรฐานการก่อสร้างและมีความสวยงาม
โครงการอบรมการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทัศน์ ประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในงานภูมิทัศน์ และมีการฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานก่อสร่างในงานภูมิทํศน์ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการเมื่อแล้วเสร็จ จะมีหน้าที่ในการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทํศน์ภายในพื้นที่ต่างๆ


•โครงการจัดสวนในขวดแก้ว รายละเอียดโครงการ

หลักและเหตุผล

การจัดภูมิทัศนในปัจจุบันนับว่ามีการพัฒนาไปอย่างมาก โดยปัจจุบันการจัดภูมิทัศนŤรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันในปัจจุบัน คือ การจัดสวนในขวดแก้ว เนื่องจากเป็นการจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่ขวดแก้ว ซึ่งไม่จำเป็นตšองใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และสามารถดูแลรักษาได้ง่าย จึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดหลักสูตรการอบรมการจัดสวนในขวดแก้วขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดสวนในขวดแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้
โครงการอบรมจัดสวนในขวดแก้ว ประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวนในขวดแก้วและมีการฝึกปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวนในขวดแก้ว โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการเมื่อแล้วเสร็จจะมีหน้าที่ในการจัดสวนในขวดแก้ว

วิธีสมัครเข้าอบรม : ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ พร้อมโอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองเอก รังสิต ชื่อ
บัญชี ศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี: 099-2-48455-0 และส่งใบ pay in ที่
Email: landscapepathum@gmail.com

สอบถามรายละเอียด(เพิ่มเติม) : คุณพงศกร สุขแสงแก้ว 089-1694051 และคุณทองมี เหมาะสม 062-6016961