ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแปรรูปเก่า จำนวน 1 งำน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแปรรูปเก่า จำนวน 1 งำน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,901,526.55 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)