ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

ท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย โดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับคณะวนศาสตร์ และคณะประมง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2563 โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในวันนี้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 30 สถาบันทั่วประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ทำหน้าที่ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนข้ามสถาบัน” โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และยังได้ระดมความคิดเห็นกันในหัวข้อ “ระบบและกลไกการศึกษาระบบเกษตรสร้างมูลค่า” โดย ศ. (เกียรติคุณ) ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ และ ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นองค์กรกลางในการกำหนดแนวความคิด ในการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตร เพื่อให้การประสานงานและร่วมมือในการบริหารการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตรในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิตทางด้านการเกษตรของประเทศไทยต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์