ศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมในหัวข้อการออกแบบบริการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงาน และร่วมอบรมในหัวข้อ การออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN 1.0-Introduction to Service Design) ในรายวิชานวัตกรรมทางภูมิทัศน์ (1/2563) ผู้สอน อาจารย์บุญญาพร บุญศรี เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องออดิเทอเรียม ชั้น M TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง กรุงเทพมหานคร