วิชาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์และการเลือกใช้

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกปฏิบัติออกแบบลวดลาย และลงสีกระถางปูนเปลือย ด้วยสีกรดย้อมคอนกรีต ในรายวิชาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์และการเลือกใช้ ผู้สอน อาจารย์บุญญาพร บุญศรี