ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการและคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร