วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาเอนไซม์แล็กโทเพอร์ออกซิเดส และการตรวจสอบความขุ่นของน้ำนม​ ในน้ำนมที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อน ในรายวิชา​เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม ผู้สอน​ ดร.นวพร ลาภส่งผล