ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต