ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ COE และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานฟาร์ม

คณะกรรมการบริหารศูนย์ COE และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานฟาร์ม ร่วมประชุมหารือเรื่องการวางแผนงาน การจัดหารายได้จากงานบริการวิชาการ และการบริหารศูนย์ COE เพื่อให้เกิดรายได้ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี