ประชุมหารือแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมหารือเรื่องผลการประเมินคณะ และการกำหนดกรอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร