คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจภายในของมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 3