ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  และคณาจารย์ สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา State Polytechnic of Jember และ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) ระหว่างวันที่ 1-5  สิงหาคม 2555 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2555

เอกสารนำเสนอโครงการความร่วมระหว่าง RMUTT กับสถานศึกษาประเทศอินโดนีเซีย  ดาวน์โหลด