ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยฯ  ที่เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 16 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของคณะฯ