คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Outlook  ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ CKC  มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)  เพื่อเรียนรู้ระบบการใช้งานโปรแกรม Outlook ในการส่งข้อมูลข่าวสาร ภายในหน่วยงาน