คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  ประจำปี 2555  ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญ ของกระบวนการทำงานวิจัย และฝึกทักษะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย