รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2549  ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2550

1.  บทนำ    ดาวน์โหลด
2.  ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.1)   ดาวน์โหลด
3.  ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.2)   ดาวน์โหลด
4.  ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.3)   ดาวน์โหลด
5.  ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.4)   ดาวน์โหลด
6.  มาตราฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ดาวน์โหลด
7.  มุมมองด้านบริหารจัดการที่สำคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมอง   ดาวน์โหลด
8.  ข้อเสนอแนะจาำกนักศึกษา   ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551  ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552  ดาวน์โหลด

 1. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.1)   ดาวน์โหลด
 2. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.2)   ดาวน์โหลด
 3. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.3)   ดาวน์โหลด
 4. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.4)   ดาวน์โหลด
 5. สรุปผลการตรวจประเมิน              ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  ดาวน์โหลด

 1. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.1)   ดาวน์โหลด
 2. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.2)   ดาวน์โหลด
 3. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.3)   ดาวน์โหลด
 4. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.4)   ดาวน์โหลด
 5. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.5)   ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554  ดาวน์โหลด

 1. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.1)   ดาวน์โหลด
 2. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.2)   ดาวน์โหลด
 3. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.3)   ดาวน์โหลด
 4. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.4)   ดาวน์โหลด
 5. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.5)   ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 ดาวน์โหลด

 1. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.1)  ดาวน์โหลด
 2. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.2)  ดาวน์โหลด
 3. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.3)  ดาวน์โหลด
 4. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.4)  ดาวน์โหลด
 5. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.5)  ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

 1. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.1)  ดาวน์โหลด
 2. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.2)  ดาวน์โหลด
 3. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.3)  ดาวน์โหลด
 4. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.4)  ดาวน์โหลด
 5. ตารางสรุปผลการประเมิน (ป.5)  ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด