รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะฯ

–  รายงานผลประเมินการปฎิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ  ปีการศึกษา 2553 ดาวน์โหลด

–  รายงานผลประเมินการปฎิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ  ปีการศึกษา 2554 ดาวน์โหลด

–  รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ   ปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด

–  รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ   ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

รายงานผลประเมินการปฎิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ  ปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลด

–  รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ   ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลด

–  รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ   ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด

–  รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ   ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

– รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ   ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

–  รายงานผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการประจำคณะฯ   ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด