• แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

–  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 2562) ดาวน์โหลด

– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

– ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

– รายงานผลแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปี 2562

– รอบ 3 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

 

  • แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

–  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุง 2561)  ดาวน์โหลด

– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

– ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค่าน้ำหนักแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

– รายงานผลแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์  ประจำปี 2561

– รอบ 3 เดือน  ดาวน์โหลด

– รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลด

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

         – รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

 

  • แผนกลยุทธ์การพัฒนา ปี พ.ศ.2553 – 2556

–  แผนกลยุทธ์การพัฒนา พ.ศ.2553-2556 ดาวน์โหลด

  • แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554

–  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2553 – 2556 ดาวน์โหลด

–  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2554  ดาวน์โหลด

–  กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554  ดาวน์โหลด

 

  • แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555

–  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 55-58  ดาวน์โหลด

–  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 ดาวน์โหลด

–  ทบทวนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดาวน์โหลด

–  ตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน ปี 2555 ดาวน์โหลด

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ12 เดือน ดาวน์โหลด

– รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี

– รอบ 9 เดือน  ดาวน์โหลด

– รอบ12 เดือน ดาวน์โหลด

– รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

– รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2555รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

 

  • แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556

– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 ดาวน์โหลด

–   รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ(รอบ 9 เดือน) ดาวน์โหลด

–  รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ(รอบ12 เดือน) ดาวน์โหลด

–   รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 9 เดือน) ดาวน์โหลด

–  รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  (รอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลด

–  บทสรุปผู้บริหาร  ดาวน์โหลด

–  สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ2556 ดาวน์โหลด

–  สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556  ดาวน์โหลด

–  แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2556  ดาวน์โหลด

– การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 (การพัฒนาบุคลากร) ดาวน์โหลด

– รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

– รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2556รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

 

  • แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 57-60 ดาวน์โหลด

– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ดาวน์โหลด

– แผนวาระเร่งด่วน ดาวน์โหลด

– รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

 

  • แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

– แผนวาระเร่งด่วน ดาวน์โหลด

– รายงานผลแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี 2558

– รอบ 3 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

  • สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2558

– งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

– งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

– การจัดสรรเงินงบดำเนินงาน ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด

 

  • แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559

– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

– แผนวาระเร่งด่วน ดาวน์โหลด

– รายงานผลแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี 2559

– รอบ 6 เดือน ดาวร์โหลด

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

– รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

 

  • แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 

– แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

– แผนวาระเร่งด่วน  ดาวน์โหลด

– ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ดาวน์โหลด

– รายงานผลแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

– รอบ 3 เดือน  ดาวน์โหลด 

– รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลด

– รอบ 9 เดือน ดาวน์โหลด

         – รอบ 12  เดือน ดาวน์โหลด