ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและแบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ

และภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน

1. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย เอกสารที่ต้องยื่น

1.1 โครงการวิจัย  (ตัวโครงการพร้อมลายเซ็น)

1.2  แบบ วจ.1    (จำนวน 2 ฉบับ)

– งบบุคลากร

–  ค่าตอบแทนนักวิจัย (ต้องระบุจำนวนเงิน 10% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)

–  ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย (ต้องระบุวุฒิ, อัตราค่าจ้างต้องไม่เกิน 1.25 ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง

ในหน่วยงาน)

1.3 สัญญารับทุนอุดหนุน (จำนวน 2 ฉบับ)

1.4 แผนการเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนการเขียน

– ให้เขียนเป็นงวดตามแบบ วจ.1

– แบ่งงวดเงิน 3 งวด  (70%, 20%, 10%)

1.5 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.6 แบบขออนุมัติใช้เงิน งวดที่ 1                (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ)

2. ชี้แจงการใช้เงินงวดที่ 1 พร้อมขอใช้เงินงวดที่ 2  เอกสารที่ต้องยื่น

2.1  แบบชี้แจงการใช้เงิน งวดที่  1                  (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)

2.2  รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1                 (ใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า)

2.3  แบบขออนุมัติใช้เงิน งวดที่  2                  (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

3. ชี้แจงการใช้เงินงวดที่  2  พร้อมขอใช้เงินงวดก่อนสุดท้าย  เอกสารที่ต้องยื่น

3.1  แบบชี้แจงการใช้เงิน งวดที่  2                    (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)

3.2  รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2                   (ใช้แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า)

3.3  แบบขออนุมัติใช้เงินงวดที่ ก่อนสุดท้าย  (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

4. ชี้แจงการใช้เงินงวดก่อนสุดท้าย พร้อมขอใช้เงินงวดสุดท้าย  เอกสารที่ต้องยื่น

4.1  แบบชี้แจงการใช้เงิน งวดก่อนสุดท้าย      (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง)

4.2  รายงานฉบับสมบูรณ์  เล่มเต็ม 3  เล่ม  พร้อม CD จำนวน 3 แผ่น  (ส่ง สวพ. CD 2 แผ่น /คณะ 3 เล่ม  CD จำนวน 1 แผ่น เพื่อเก็บเป็นหลักฐานให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบ)

4.3  แบบขออนุมัติใช้เงินงวดสุดท้าย (ใช้แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินในโครงการ พร้อมแนบ วจ.1 )

5. ชี้แจงการใช้เงินงวดสุดท้าย  เอกสารที่ต้องยื่น

5.1 ชี้แจงการใช้เงินงวดสุดท้าย  (ใช้แบบฟอร์มชี้แจงการใช้เงิน พร้อมใบสำคัญรับเงินและแนบสำเนาบัตรประชาชน

5.2 สรุปผลการดำเนินการ

5.3 ส่งแบบ วจ.2

5.4  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ  (แบบ ป.1)

5.5 ผลงานในรูปแบบเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย เนื้อหาประมาณ 10 หน้ากระดาษ

5.6 CD ข้อมูล  ผลงานเล่มสมบูรณ์ และผลงานสำหรับนำเสนอ (10 หน้า)

Download แบบฟอร์มต่างๆ

 1. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) ดาวน์โหลด
 2. แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย(เงินรายได้) ดาวน์โหลด 
 3. แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย(เงินรายจ่าย) ดาวน์โหลด 
 4. แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี 2560(สร้างองค์ความรู้) ดาวน์โหลด
 5. แบบสรุปข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณประจำปี  2561(เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี) ดาวน์โหลด
 6. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
 7. ขออนุมัติใช้เงินในโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
 8. บันทึกขอส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย เงินงบประมาณ ดาวน์โหลด
 9.  แบบแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
 10.  สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
 11.  แบบเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ดาวน์โหลด
 12. แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงิน ดาวน์โหลด
 13. แบบขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ ดาวน์โหลด
 14.  แบบสรุปผลงานวิจัย / โครงการวิจัย ดาวน์โหลด
 15. รูปแบบการเขียนเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ดาวน์โหลด
 16. ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
 17. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ดาวน์โหลด
 18. ขั้นตอนการดำเนินการภายหลังการได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน ดาวน์โหลด
 19. ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
 20. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น