อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สรุปจำนวน ห้องเรียน 57 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 49 ห้อง  แปลงสาธิต/ฟาร์ม 20 แห่ง
ศูนย์รังสิต   ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถ.พหลโยธิน 87 ซ. 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีจำนวน ห้องเรียน 45 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 38 ห้อง  แปลงสาธิต/ฟาร์ม 20 แห่ง

รายละเอียด  ห้องเรียน 45 ห้อง

 

 

รายการ ชื่ออาคาร/สถานที่ จำนวน
ห้องเรียน อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม 12
อาคารสัตวรักษ์ 1 5
อาคารสัตวรักษ์ 2 4
อาคารสัตวศาสตร์ 1 2
อาคารสัตวศาสตร์ 2 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 16
อาคารพืชศาสตร์ 2 2
อาคารพืชศาสตร์ 3 1
อาคารแปรรูปอาหาร 2 1
อาคารประมง (ไฟฟ้า) 3
อาคารเครื่องกล 1
อาคารประมง 2
รวม 51

 

รายละเอียด ห้องปฏิบัติการ 38 ห้อง

ห้องปฏิบัติการ ชื่ออาคาร จำนวน
ปฏิบัติการเพาะฟัก อาคารฟาร์มเลี้ยงไก่ 3
ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1
ปฏิบัติการเนื้อสัตว์ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1
ปฏิบัติการแปรรูปน้ำนม อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2 1
ปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 1
ปฏิบัติการเพาะเห็ด อาคารโรงเรือนเพาะเห็ด 1
ปฏิบัติการพืชศาสตร์พื้นฐาน อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 1
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 1
ปฏิบัติการผึ้ง อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2 1
ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 3 1
ปฏิบัติการกล้วยไม้ อาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 3 1
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารหมักดอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพนม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส (ทดสอบชิม) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์อาหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการแปรรูปผักและผลไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ห้องเก็บสารเคมีและอุปกรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1
ปฏิบัติการสัตวศาสตร์ อาคารสัตวศาสตร์ 2 1
ปฏิบัติการการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปท.401 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม 1
ปฏิบัติการการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปท.501 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม 1
ปฏิบัติการการเขียนแบบ ปท.303 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม 1
ปฏิบัติการการเขียนแบบ ปท.403 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุม 1
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1 1
ปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1 1
ปฏิบัติการปรสิตวิทยา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1 1
ปฏิบัติการอณุชีววิทยา อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1 1
ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ อาคารปฏิบัติการประมง 1
ปฏิบัติการชีววิทยาของสัตว์น้ำ อาคารปฏิบัติการประมง 1
ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว์น้ำ อาคารปฏิบัติการประมง 1
ปฏิบัติการงานวิจัยทางประมง อาคารปฏิบัติการประมง 1
รวม 38

 

รายละเอียด แปลงสาธิต/ฟาร์ม 20 แห่ง

แปลงสาธิต/ฟาร์ม ชื่ออาคาร/โรงเรือน/สถานที่ จำนวน
ฟาร์มไฮโดรโปรนิกส์ โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ 4
ฟาร์มโคนม โรงเรือนฟาร์มโคนม 1
ฟาร์มโคเนื้อ โรงเรือนฟาร์มโคเนื้อ 1
ฟาร์มไก่เนื้อ โรงเรือนฟาร์มไก่เนื้อ 1
ฟาร์มไก่ไข่ โรงเรือนฟาร์มไข่ 1
ฟาร์มสุกร โรงเรือนฟาร์มสุกร 2
ฟาร์มแพะ โรงเรือนฟาร์มแพะ 1
ฟาร์มอนุรักษ์พันธุ์ไก่แจ้ไทย ฟาร์มไก่แจ้ 1
ฟาร์มสัตว์ทดลอง อาคารสัตว์ทดลอง 2
โรงดินผสม อาคารดินผสม 1
โรงเรือนเพาะเห็ด อาคารโรงเห็ด 2
โรงเรือนเพาะชำ อาคารโรงรือนเพาะชำ 1
ฟาร์มแปลงผัก แปลงผัก 1
ฟาร์มแปลงพืชไร่ แปลงพืชไร่ 1
รวม 19

ศูนย์กลางธัญบุรี   ตั้งอยู่เลขที่ 392 ถ.รังสิตนครนายก  ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จำนวน ห้องเรียน 12 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ 11 ห้อง  ห้องสมุด 1 ห้อง

รายการ

ชื่ออาคาร/สถานที่

จำนวน

ห้องเรียน

อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 5-8

12

รวม

12

ห้องปฏิบัติการ

เขียนแบบวิศวกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องวิศวกรรมดินและน้ำ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องสมบัติทางวิศวกรรมของผลผลิตเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องเก็บรักษาผลิตผลเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องวิศวกรรมแปรสภาพทางกล 1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องปฏิบัติการ 1611

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องปฏิบัติการ 1612

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

ห้องวิศวกรรมแปรสภาพทางกล 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (คลอง 6)

1

รวม

11

ห้องสมุด

อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 7

1

รวม

1

 

ศูนย์กลางธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 392 ถ.รังสิตนครนายก  ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จำนวน ห้องเรียน 12 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 11 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง