แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2553 ดาวน์โหลด

โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ พัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี

  1. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเพาะเห็ด เพื่อการค้า
  2. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง สาหร่ายสไปรูไลน่า
  3. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา ทับทิมในกระชัง
  4. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการทาขนมไทย เพื่อเสริมรายได้
  5. โครงการการทำน้ำเต้าหู้นมสด เต้าฮวย ฟลุตสลัดและเยล ลี่สมุนไพร

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ที่ได้รับอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย

  1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้ จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่ม มูลค่าเพิ่ม
  2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยี การผลิตอาหารกระป๋อง)