แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2554  ดาวน์โหลด

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ พัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี

  1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
  2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดสวนถาดสวนแก้ว
  3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการค้า
  4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุพืช
  5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อการค้า
  6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักอินทรีย์
  7. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาน้าเต้าหู้ นมสด เต้าฮวย ฟลุตสลัด และเยลลี่สมุนไพร
  8. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแล สุขภาพแพะเบื้องต้น

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน ร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิม พระเกียรติ์

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาดุกสู่อุตสาหกรรม