แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2555  ดาวน์โหลด

โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อ พัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี

 1. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
 2. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดสวนถาดสวนแก้ว
 3. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีดินผสมและปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการค้า
 4. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
 5. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อการค้า
 6. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยง ปลาสวยงาม
 7. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการทาน้า เต้าฮวยฟลุตสลัดและเยลลี่สมุนไพร
 8. โครงการถ่ายทอด เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับอนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัย

 1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการ ผลิตไซเลจคุณภาพสูง
 2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาผลิตภัณฑ์(เทคโนโลยี การผลิตอาหารกระป๋อง)
 3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้ จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่ม มูลค่าเพิ่ม
 4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเบเกอรี่เชิงพาณิชย์ อาหารกระป๋อง)
 5. โครงการยกระดับคุณภาพ ชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมี ส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ “โครงการ การทำเบเกอรี่”