แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2556  ดาวน์โหลด

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่่่อพัฒนาอาชีพในชุมชน จ.ปทุมธานี

  1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีดินผสมและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
  2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้
  3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเพื่อการค้า
  4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลา
  5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มแพะเบื้องต้น

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ หมู่บ้าน  ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

  • โครงการการส่งเสริมการทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและส่งเสริม อาชีพให้กับเกษตรกร
  1. หลักสูตรการเพาะเห็ดเพื่อการค้า
  2. หลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
  3. หลักสูตรการทำสารสกัด ชีวภาพไล่แมลง