MIS

ข้อมูลการเงิน

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2562 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบป …

View page »

ข้อมูลตลาดแรงงาน

สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

View page »

ข้อมูลติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อมูลการกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการ …

View page »

ข้อมูลนักศึกษา

ระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊ก ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562 จำ …

View page »

ข้อมูลบริการทางวิชาการ

การบริการวิชาการ เมื่อเอ่ยถึงการบริการวิชาการแก่สังคม ผ …

View page »

ข้อมูลบุคลากร

ระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากร (HR Online) รายชื่อบุคลากรสายวิ …

View page »

ข้อมูลสหกิจศึกษา

รู้จักสหกิจศึกษา สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หมา …

View page »

ข้อมูลหลักสูตร

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต   การผลิตพืช (ปกติ 4 ปี) วิท …

View page »

ข้อมูลอาคารและสถานที่

อาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สรุปจำนวน ห้องเรียน 5 …

View page »

ฐานข้อมูลงานวิจัย

Share

View page »

ใส่ความเห็น