คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สังกัดหน่วยงาน รุ่นที่ สถาบันที่จัดการอบรม
1 อาจารย์จิระเดช  มณีรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 9 มทร. (ธัญบุรี)
2 อาจารย์เธียรอุทัย  ศิริประเสริฐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 9 มทร. (ธัญบุรี)
3 ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 9 มทร. (ธัญบุรี)
4 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 9 มทร. (ธัญบุรี)
5 ดร.พนิดา บุษปฤกษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เครือข่ายอุดมศึกษา กลางตอนบน
6 ดร.พัฒนพงษ์   ทัดทา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เครือข่ายอุดมศึกษา กลางตอนบน
7 อาจารย์สุภาพร ร่มโพธิ์ไทร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เครือข่ายอุดมศึกษา กลางตอนบน
8 อาจารย์อมร  อัศววงศานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 เครือข่ายอุดมศึกษา กลางตอนบน
9 ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 เครือข่ายอุดมศึกษา กลางตอนบน
10 ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 เครือข่ายอุดมศึกษา กลางตอนบน
11 ดร.กิตติมา วานิชกูล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
12 ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
13 ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
14 ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
15 ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์คำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
16 อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
17 ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
18 ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
19 ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
20 อาจารย์เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
21 ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
22 ดร.สุกัญญา ชัยพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
23 ดร.วรินธร พูลศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
24 อาจารย์จิราพร  กุลคำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
25 อาจารย์ไตรภพ  บุญธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
26 ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
27 ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจริญวัฒนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
28 ผศ.นลินรัตน์  แก้วศรีงาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
29 ผศ.วิทยา  ทวีนุช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
30 ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
31 ผศ.สมใจ  เปรมสมิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
32 ผศ.อรุณชัย  แก้วศรีงาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
33 อาจารย์พิศาล  ตันสิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
34 อาจารย์ภัทรภร  ภควีระชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย
35 อาจารย์สุวดี  อิสรายุวพร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18 สมาคมสหกิจศึกษาไทย