แบบฟอร์มสหกิจศึกษา


Name Size Hits
Name Size Hits
01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๐๑) 232.8 KiB 178
02 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (สก-๐๒) 258.6 KiB 138
03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (สก-๐๓) 168.6 KiB 186
04 ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ (สก-๐๔) 137.9 KiB 162
05 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๐๕) 141.0 KiB 144
06 สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน (สก-๐๖) 117.5 KiB 132
07 แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน (สก-๐๗) 183.8 KiB 154
08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-๐๘) 147.7 KiB 172
09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-๐๙) 159.1 KiB 149
10 แบบแจ้งการออกนิเทศ (สก ๑๐) 185.2 KiB 94
11 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๑๒) 142.8 KiB 90
12 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (สก-๑๓) 381.3 KiB 143
13 แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๑๔) 282.2 KiB 130
14 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก-๑๕) 265.0 KiB 123
15 แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ (สก-๑๖) 177.6 KiB 128
คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา


รายการ ขนาด จำนวนการโหลด
คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 8.7 MiB 1581
คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2554 21.2 MiB 131
คู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2555 122.0 MiB 649

 

ดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์มอื่นๆ

 

Name Size Hits
Name Size Hits
01.สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับสถานประกอบการ 453.9 KiB 1999
02.มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา 288.6 KiB 193
03.การพัฒนาแนวทาง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา 567.6 KiB 200
06.คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษา ออนไลน์ สำหรับนักศึกษา 2.5 MiB 777
07.รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 44.0 KiB 449
08.คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา 2.5 MiB 274
09.คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ 1.8 MiB 233
10.คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์ประสานงาน 1.9 MiB 244
12.แบบฟอร์มรายชื่อบุคคลากรผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศงานสหกิจศึกษาของสาขาวิชา 10.9 KiB 341
13.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2556 224.6 KiB 290
14.เอกสารรายงานและงานนำเสนอกลุ่ม อบรมคณานิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 27.3 MiB 228
15.แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ตุลาคม 2556 – PDF …New… 50.7 KiB 133
16.แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลผู้ประสานงานสหกิจศึกษา ตุลาคม 2556 – Excel ..New.. 16.0 KiB 143
17. แบบฟอร์มสำหรับโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขัน-สหกิจศึกษา – new 332.9 KiB 76
การส่งเสริมฯสหกิจ มทรธัญบุรี21 มีค57-อรสา ภาววิมล(สกอ) 3.6 MiB 9