ระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากร (HR Online)

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ปัจจุบัน  ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2562 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2561 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2560 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2559 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2558 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2557 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2556 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2555 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2554  ดาวน์โหลด

เอกสารติดตามการไปฝึกอบรม

ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้ (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้ (สายวิชาการ)

  • สายวิชาการ

แผนพัฒนารายบุคคลสายวิชาการ

สรุปการพัฒนาสายวิชาการ ปี 2562

แบบฟอร์มสายวิชาการ

  • สายสนับสนุน

แผนพัฒนารายบุคคลสายสนับสนุน

สรุปการพัฒนาสายสนับสนุน ปี 2562

แบบฟอร์มสายสนับสนุน

แผนพัฒนารายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล

ปี 2563

  • สายวิชาการ

แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการ ปี 2563

รายงานติดตามแผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการ ปี 25623

  • สายสนับสนุน

แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุน ปี 2563

รายงานติดตามแผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุน ปี 2563

รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ปี 2563 ดาวน์โหลด

ปี 2562

  • สายวิชาการ

แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการ ปี 2562

รายงานติดตามแผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการ ปี 2562

  • สายสนับสนุน

แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุน ปี 2562

รายงานติดตามแผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุน ปี 2562

รายงานสรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ปี 2562 ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลังทดแทนเกษียณ ดาวน์โหลด