ระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากร (HR Online)

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ปัจจุบัน  ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2562

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2561 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2560 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2559 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2558 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2557 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2556 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2555 ดาวน์โหลด

– ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปี2554  ดาวน์โหลด

 

เอกสารติดตามการไปฝึกอบรม

ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้ (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์มติดตามการนำความรู้ (สายวิชาการ)

 

แผนพัฒนารายบุคคลสายวิชาการ

สรุปการพัฒนาสายวิชาการ ปี 2562

แบบฟอร์มสายวิชาการ

 

แผนพัฒนารายบุคคลสายสนับสนุน

สรุปการพัฒนาสายสนับสนุน ปี 2562

แบบฟอร์มสายสนับสนุน