ระบบทะเบียนนักศึกษา คลิ๊ก

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2562

  • จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
  • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2560

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2559

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2558

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2557

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2556

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2555

ข้อมูลสถิติปีการศึกษา 2554