รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2562

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2561

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2554

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลด

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2555

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2555  ดาวน์โหลด

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2556

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2556  ดาวน์โหลด

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2557

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2557  ดาวน์โหลด

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2558

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2558  ดาวน์โหลด

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2559

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด

รายงานการเบิกจ่าย ประจำปี 2560

 • รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด