โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 601,100
1 โครงการย่อยที่ 1 : การผลิตพืชเศรษฐกิจบางชนิดด้วยระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ความงาม ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 226,100
2 ผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่อการควบคุมข้าววัชพืชในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผศ.อังคณา  ธนกัญญา 375,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่
ชื่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 147,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มทร.ธัญบุรี
3 ความหลากหลายของพืชอาหารของชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 147,000
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 748,100

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาสัตวศาสตร์ 0
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 0
สาขาประมง 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 0

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 1,390,400
4 การพัฒนาวัสดุเกษตร เป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปาไทย รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 22,500
5 โครงการวิจัยย่อยที่ 3:  เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุเกษตรให้เป็นวัสดุขัดผิวในผลิตภัณฑ์สปา ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์ 286,700
6 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สปาที่มีวัสดุเกษตรเป็นวัสดุขัดผิว รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 387,500
7 การประยุกต์ใช้เทคนิคการลดความดันแบบฉับพลันในกระบวนการลดความชื้นผลผลิตเกษตร นายจรัญ  ลิขิตรัตนพร 693,700

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 240,000
8 ผลของวิธีการเตรียมวัตถุดิบและการเปรียบเทียบกิจกรรมของเซลลูเลสและรา  Trichoderma reesei  ที่มีต่อการผลิตเอทานอลจากเปลือกผลไม้รวม ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร
นางสมพร  เจนคุณาวัฒน์
น.ส.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์
240,000
รวมยอดเงินสาขาวิชา 1,630,400
รวมเงินทั้งสิ้น 2,378,500