โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2553

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 15,000
1 การศึกษาพระพิรุณในแง่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร(Adicstion of Phraphiroon with Stst of Art Agricutural Culture) นายเทวัญ  นันทวงศ์
นางสาวณวลพักตร์  พิมลมาศ
15,000
รวมยอดเงินสาขาวิชา 15,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาสัตวศาสตร์ 20,000
2 ผลของโปรไบโอติกชนิดละลายน้ำต่อสมรรถนะการผลิตไก่กระทงด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ (Effects of probiotics on growth performance of broiler chickens raising under organic farming condition) ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา
ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะนายธีระศักดิ์  ยี่ภู่ศรี
20,000
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 0
สาขาประมง 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 20,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 100,000
3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (Instruction Media Development of Milk ProductTechnology Subject for English Skills Development of Students) นายจิระเดช  มณีรัตน์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์
นายนิกร  แสงงาม
ผศ.ประนอม  พันธ์ไสว
15,000
4 อิทธิพลของใยอาหารจากเปลือกถั่วเหลืองต่อคุณภาพของเต้าหู้ปลาดุกบิ๊กอุย(Influence of Fiber from Soybean Hulls on Catfish Tofu Quality) นายประดิษฐ์ คำหนองไผ่ 16,000
5 ผลของการใช้โปรตีนถั่วเหลืองสกัดต่อสมบัติทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของทอดมันปลาดุก(Effect of Soy Protein  Isolate on Fried Catfish Patty Chemical PropertyPhysical Property and Acceptability) นายชานนท์  สิงห์ทอง 16,000
6 การเปรียบเทียบคุณภาพของการผลิตโยเกิร์ตรสสับปะรดจากน้ำนมแพะผสมน้ำนมโค  (Comparison of qualities of pineapple flavore yoghurt production from mixtures of goats’ and cows’ milk) นายจิระเดช  มณีรัตน์ 17,000
7 ผลของอัตราส่วนสารให้ความคงตัวที่มีต่อซอสผัดไทยเสริมเศษปลาหมึก(Effect of stabillizer ratio on Thai Noodle Sauce supplemented with Squid By-Product) ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 18,000
8 คุณภาพน้ำนมแพะดิบจากฟาร์มแพะนมในเขตจังหวัดปทุมธานี(Raw Goat Milk Qualities of Goat’s Farms in Central part of Thailand) ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์คำ
นางสาวสุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร
18,000
สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 100,000
รวมยอดเงินทั้งหมด 135,000