โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 0
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 0

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาสัตวศาสตร์ 0
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 0
สาขาประมง 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 0

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 658,350
1 การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวMaintaining quality of minimally processed Longkong with postharvest technology ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร
นายชัยรัตน์  เตชวุฒิพร
363,300
2 อิทธิพลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ที่มีต่อคุณภาพของลำไยแช่แข็งEffect of edible coating on qualities of frozen longan ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย
ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร
295,050
สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 658,350
รวมเงินทั้งสิ้น 658,350