โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2554

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 119,000
1 การเจริญเติบโตของหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ Viking (Nepenthes globosa “Viking”) globosa “Viking”) ในวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ Growth of Pitcher Plants”Viking” (Nepenthes globosa”Viking”) with VariousPotting Media นายสวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ 24,000
2 การเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตผลของกระเจี๊ยบแดง 4 สายพันธุ์Growth, Yield and Yield Components of 4 Red Roselle Cultivars ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร 30,000
3 การปรับปรุงดินปุ๋ยถมใหม่ด้วยพืชสดและปุ๋ยหมักชีวภาพNewly-Filled Soil Improvement by Green Manure and Biological Fertilizer ผศ.อังคณา  ธนกัญญาผศ.ดร.สมพร  คนยงค์ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตรผศ.วิทยา ทวีนุชว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์ 25,000
4 การศึกษาผลของสารสกัดจากบัวหลวงกับไคโตซานที่มีต่อการเจริญเติบโตและการยับยั้งการเกิดโรคของกล้วยไม้Errects of Nelumbo nucifera Gaertn extracts and Chitosan. on Growth andDisease Control in Orchid. ดร.ปิยะวดี  เจริญวัฒนะนางสาวสุมนา  ปานสมุทรผศ.ดำรง  คงสวัสดิ์นางสาวปิยะภรณ์  จิตรเอก 20,000
5 ประสิทธิภาพการเป็นสารไล่ของน้ำสัมควันไม้ต่อแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันRepellent Efficacy of wood vinegar to American cockroach ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม นายทศพร  คมกริช 20,000
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 119,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาสัตวศาสตร์ 0
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 0
สาขาประมง 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 0

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 155,000
6 กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-base learningในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    (The study process by  problem-based learning method in food science and technology ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย
ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร
28,000
7 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ  Research – base learning ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารStudy and teaching development by research-base learning method inDepartment of Food Science and Technology ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ 26,000
8 ผลของยูวีซีต่อการลดปริมาณเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในเนื้อหมูบด  (Effect of UV-Cirradiation on the inactivation of inoculated pathogens of  pork grinds) ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร
ดร.นันท์ชนก นันทะไชย
26,000
9 ผลของชนิดไข่แดงและวิธีการผลิตต่อคุณภาพของไข่แดงเค็ม  (Effect of EggYolk Types and Processing Methods on Quality of Salted Egg Yolk) นายประดิษฐ์ คำหนองไผ่ 29,000
10 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณวิตามินซีและไลโคปีนในผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศผสมน้ำส้มเขียวหวานพร้อมดื่ม (Effect of Temperature on Ascorbic Acid andLycopene Contents in Tomato Mixed with Mandarine Orange Juices Products) ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 25,000
11 การคัดเลือกชนิดของน้ำผึ้งเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ลูกกวาดSelection of honey types for confectioneries production นายจิระเดช  มณีรัตน์
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม
21,000
สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 155,000