โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 884,600
1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ
นายจิระเดช  มณีรัตน์
นายกฤษณ์ตินันท์ นวพงษ์ปวีณ
นายวรกวี ชุมวรฐายี
นางสาวบาจรีย์  ฉัตรทอง
นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์
884,600
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 884,600

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาสัตวศาสตร์ 444,900
2 การสร้างตัวพายีนที่เอื้อต่อการแสดงออกของโปรตีนสำหรับใช้ในเซลล์ของสัตว์เศรษฐกิจ ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา 

ว่าที่ รต.ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ

ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์

ดร.ไฉน  น้อยแสง

รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย

444,900
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 218,100
3 ความชุกของเชื้อซัลโมเนลลาและรูปแบบการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อที่แยกได้จากเนื้อไก่ในตลาด จังหวัดปทุมธานี นางสุวดี  อิสรายุวพร 

ผศ.การันต์  ชีพนุรัตน์

218,100
สาขาประมง 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 663,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 237,700
4 ผลของเจลาติน อัตราส่วนของซูโครส/กลูโคสไซรัป และกรดซิตริก ต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่น้ำเห็ดสมุนไพรสกัด ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์คำ 237,700
สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 237,700
รวมเงินทั้งสิ้น 1,785,300