โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 110,000
1 การเจริญเติบโตของกาบหอยแครง (Dionaea muscipula) ในวัสดุปลูกชนิดต่างๆ(Growth of Venus flytrap (Dionaea muscipula) with Various Media นายสวัสดิ์  พิมพ์สุวรรณ 20,000
2 การใช้กากอ้อยเป็นวัสดุปลูกพืชในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน(The Use of  Bgasse as Subtrate for Crop Production under Soilless Culture) ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล
รศ.ดร.ดนัย  วรรณวนิช
ผศ.นิยม  บัวบาน
นายพิศาล  ตันสิน
35,000
3 ประสิทธิภาพของชันโรง Trigona terminata  ในการผสมเกสรแตงกวาพันธุ์ลูกผสม (Efficacy of Stingless bee Trigona terminata  as Insect pollinator of F1 Hybrid Cucumber) ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม
นางสาวปิยะภรณ์  จิตรเอก
20,000
4 ลักษณะทางเกษตรบางประการ ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดลูกผสมพันธุ์การค้าของไทยและพันธุ์ลูกผสมของจีน  (Some Agronomic Characteristics, Yield and Yield Components of Thai Commercial Corn Hybrids and Chinese Hybrids) ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร
ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจริญวัฒนะ
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์
35,000
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 110,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาสัตวศาสตร์ 40,000
5 ความต้องการพื้นที่แปลงหญ้าของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงปล่อยในช่วงอายุ 1-4 เดือน (Grass-Land Space Requirement for Native Chicken in Free-range Production during 1-4 Month of Age) ว่าที่ร้อยโท ดร.เสถียร  โปกุล
ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา
ผศ.วารินทร์  คอเหลี่ยม
40,000
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 40,000
6 การศึกษาการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อ  Salmonella  spp. ที่แยกจากฟาร์มสัตว์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(Study on Antimicrobial Resistance of  Salmonella spp. lsolated from Animalfarms in Faculty of Agricultural Technology, Rajamagala University of Tecnology Thunyaburi) ผศ.การันต์  ชีพนุรัตน์
นางสุวดี   อิสรายุวพร
ดร.ประภาพร  ศรีมุษิกโพธิ์
40,000
สาขาประมง 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 80,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 150,000
7 แนวทางใหม่ในการลดปริมาณมันหมูแข็งในไส้กรอกเปรี้ยว(New strategies for reducing the pork back-fat content in fermented porksausage) นายประดิษฐ์  คำหนองไผ่
นางสาวสุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร
นายจิระเดช  มณีรัตน์
40,000
8 ผลของอุณหภูมิและน้ำตาลต่อสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมะหลอด (Elaeagnuslatifolia) ที่สกัดด้วยวิธีออสโมสีส (Effect of Temperature and type of sugars onthe anti-oxidant power of malot juice extracted by osmosis method) ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ
ผศ.ดร.ศรีปาน  เชยกลิ่นเทศ
35,000
9 การเพิ่มขีดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำผลไม้ด้วยแบคทีเรียกรดแลคติค (Enhancement of antioxidant capacity of fruit juices by LacticAcid Bacteria. ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์
ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร
ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย
40,000
10 ผลของอัตราส่วนกากมะเขือเทศผงและข้าวกล้องผงที่มีต่อการผลิตเครื่องดื่มกากมะเขือเทศผงผสมข้าวกล้องผง  (Effect of powdered tomato pomace andpowdered brown rice on powdered tomato pomace biended powdered brown rice juice production) ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร
ผศ.อรุณชัย  แก้วศรีงาม
35,000
สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 150,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สำนักงานคณบดี

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
11 การศึกษาประสิทธิภาพการมอบอำนาจการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (A Study on the Effectiveness of Delegation at Faculty ofAgricultural Technology) นางสาวพรรณปพร  โภคัง
ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร
20,000
รวมยอดเงิน 20,000
รวมยอดเงินทั้งหมด 360,000