โครงการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 1,510,500
1 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม
ผศ.ศศินิษฐา  ถนอมวงศ์วัฒนะ
นายจิระเดช  มณีรัตน์
นายกฤษณ์ตินันท์  นวพงษ์ปวีณ
นายวรกวี ชุมวรฐายี
นางสาวบาจรีย์  ฉัตรทอง
นายสุทธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์
949,000
2 ความหลากหลายและแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชันโรงของเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม
นายกฤษณ์ตินันท์  นวพงษ์ปวีณ
นายชาญณรงค์  ยาวส่ง
561,500
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 0
รวมยอดเงินสาขาวิชา 1,510,500

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาสัตวศาสตร์ 590,000
3 ระบบให้ความร้อนตู้ฟักไข่จากก๊าซชีวภาพ ดร.เสถียร  โปกุล
นายวารินทร์  คอเหลี่ยม
นายธีรศักดิ์  ยี่ภู่ศรี
ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา
590,000
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 0
สาขาประมง 195,000
4 การพัฒนาการเลี้ยงปลานิลด้วยวัตถุดิบโปรตีนทดแทนจากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษ ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม
ดร.กิตติมา วานิชกูล
ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
195,000
รวมยอดเงินสาขาวิชา 785,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1,288,640
5 การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว(ระยะที่ 2) ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร
ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
228,360
6 การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำนมถั่วขาวเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อโยเกิร์ตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตน้ำนมถั่วขาว ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์คำ 392,640
7 การใช้สารสกัดจากเปลือกส้มโอในการควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนส ในมะม่วงน้ำดอกไม้ ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย
ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
347,640
8 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากผักผลไม้
จากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษ
ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์
นายจิระเดช  มณีรัตน์
320,000
สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 633,730
9 เทคโนโลยีการผลิตน้ำคลอโรฟิลล์เข้มข้นจากผักกาดหอมผสมน้ำฝรั่ง ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 370,000
10 การประเมินประสิทธิภาพการใช้สารสกัดสะเดาและหนอนตายหยากในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบัวหลวง รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ 263,730
รวมยอดเงินสาขาวิชา 1,922,370
รวมเงินทั้งสิ้น 4,217,870