โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 90,000
1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปรดIn vitro Culture of Pineapple (Ananus comosus L.Merr.) ผศ.ดร.ปิยะวดี  เจริญวัฒนะ 25,000
2 เสถียรภาพการให้ผลผลิต  องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของข้าวโพด ข้าวเหนียวหลากสีลูกผสม 5 พันธุ์    Stabilities of  Yield, Yield  Components  and Qualities  in Colored  Waxy Corn  Hybrids   5  Cultivars ผศ.ดร. รัชตา ทนวิทูวัตร 25,000
3 ผลของวัสดุที่ปลูกและปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตของเฟินชายผ้าสีดาใบตั้ง
( Platyceriun ridleyi ) ในระยะต้นอ่อน Effect of  Plant Medias and Fertilizer for Growth of Platyceriun ridleyi seedlings
นายสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ 25,000
4 ความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีKnowledge and Understanding on Sufficiency Students of Faculty of Agricultural  Technology. ผศ.นิยม  บัวบาน
ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล
15,000
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 35,000
5 สภาพปัญหาแรงงานในงานภูมิทัศน์ กรณีศึกษาแรงงานในกระบวนการก่อสร้างงานภูมิทัศน์Labor Problems in the Landscape Case Study of Worker in Process Construction in Landscaping นายวีระยุทธ  นาคทิพย์ 15,000
6 ความคิดเห็นในการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในงานดูแลรักษาภูมิทัศน์ The Opinion in Using Natural Extracts in Landscape Maintenance ผศ.อรัญญา  ภู่รอด
ผศ.นที  ภู่รอด
20,000
รวมยอดเงินสาขาวิชา 125,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว์

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาสัตวศาสตร์ 30,000
7 การใช้ต้นข้าวโพดหมักเป็นส่วนผสมในอาหารผสมเสร็จสำหรับเลี้ยงแพะเนื้อ Use of Corn Silage in Total Mixed Ration (TMR) for Meat Goat นายชาติชาย  โยเหลา
นายพรพนม  คำมุงคุณ
ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
30,000
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 0
สาขาประมง 40,000
8 การเพาะพันธุ์ปลาโมงBreeding of Bocourti Catfish, (Pangasiusbocourti Sauvage,1880) นายสมิง  จำปาศรี
นางจิราพร  สุริยวรากุล
20,000
9 คุณภาพน้ำบางประการที่มีผลต่อชนิด ปริมาณ และการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชในคลองรังสิต นางจิราพร  สุริยวรากุล
นายสมิง  จำปาศรี
20,000
รวมยอดเงินสาขาวิชา 70,000

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 120,000
10 ผลของแคลเซียมแอสคอร์เบสต่ออาการฉ่ำน้ำของแตงโมตัดแต่งพร้อมบริโภค (Citrulluslanatus) Effect of calcium ascorbate treatments on water-soaking of fresh cutwatermelon (Citrullus lanatus) fruit ดร. อินทิรา ลิจันทร์พร
ดร. นันท์ชนก นันทะไชย
ดร. ปาลิดา ตั้งอนุรักษ์
ผศ. อัญชลินทร์ สิงห์คำ
20,000
11 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาชงจากเปลือกส้มโอ Antioxidant capacity of pummelo peel tea ดร. นันท์ชนก นันทะไชย
ดร. อินทิรา  ลิจันทร์พร
ดร. ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์
20,000
12 ผลของกากใยส้มต่อคุณภาพและการรอดชีวิตของ Lactobacillus plantarum ในโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองEffect of tangerine fibers on quality and survival of Lactobacillus plantarum in soy milk yoghurt ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์ 20,000
13 ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดต่อคุณภาพของชิฟฟอนเค้กEffect of pineapple core fibre on the quality of chiffon cake ผศ.ประดิษฐ์  คำหนองไผ่ 20,000
14 การสกัดเพคตินจากผักปลังและแนวทางการใช้ประโยชน์ในอาหารPectin Extraction from Ceylon Spinac (Basella alba.) and  Trend of use  in  Food ผศ.อัญชลินทร์   สิงห์คำ 20,000
15 ผลิตสีผงสำหรับผสมอาหารจากวัสดุธรรมชาติด้วยวิธีทำแห้งแบบฉีดพ่นฝอย Production of Natural Food Colors powder by Spray drying ผศ.ดร.กลอยใจ  เชยกลิ่นเทศ 20,000
สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 80,000
16 การแปรรูปปลาป่นจากชิ้นส่วนเหลือทิ้งของปลาดุกDesign of fishmeal production from the Catfish waste. ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 20,000
17 เทคโนโลยีการผลิตมันเส้นคุณภาพเพื่อนำไปผลิตเอทานอลQualified Cassava Chip Processing Technology for Ehanol for Ethanol production ดร.พนิดา  บุษปฤกษ์ 20,000
18 การกำจัดจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษในผักที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์Eliminate of Foodborne  Pathogen Microorganisms on Vegetables Produced by Organic Agricultural System ผศ.ดร.สมพร  เจนคุณาวัฒน์
ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร
20,000
19 การศึกษาปริมาณการให้ดอกบัวผันเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ The Study Quantity for Flower Waterlity for cut in Commercial. ผศ.ภูรินทร์  อัครกุลธร
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
20,000
รวมยอดเงินสาขาวิชา 200,000
รวมยอดเงินทั้งหมด 395,000