โครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่  ประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555


ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
1 ศึกษาเบื้องต้นการใช้สารอินทรีย์บางชนิดเพื่อปลูกพืชอินทรีย์ในระบบไฮโดรโปนิกส์ นางสาวปิยะภรณ์ จิตรเอก 50,000
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
2 ผลของน้ำหมักชีวภาพที่มีระดับความเข้มข้นต่างกันต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม“บิ๊กอุย”(Clarias  macrocephalus x C. gariepinus) ในบ่อซีเมนต์ ผศ.สมใจ  เปรมสมิทธ์ 50,000
3 ผลของน้ำจากเปลือกสับปะรดหมักด้วย Lactobacillus plantarumM29
ต่อกิจกรรมการต้านจุลินทรีย์ในผักกาดแก้ว
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ 50,000
รวมทั้งหมด 150,000