โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน

 1. หลักสูตรการวิเคราะห์คุณภาพผักผลไม้ สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียนปิยชาติพัฒนา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558
  โดยมี อาจารย์ศศธร ศรีวิเชียร เป็นวิทยากร
 2. หลักสูตรการทำแชมพูสำหรับสุนัข สถานที่ฝึกอบรม สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
  โดยมี สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์ เป็นวิทยากร
 3. หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมู่ 2 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
  โดยมี ผศ.ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ เป็นวิทยากร
 4. หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช หมูที่ 1 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
  โดยมี ดร.สวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ เป็นวิทยากร
 5. หลักสูตรการจัดการอาหารแพะเนื้อ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยมี อาจารย์ชาติชาย โยเหลา เป็นวิทยากร
 6. หลักสูตรการเพาะเห็ด หมู่ที่ 4 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยมี ผศ.วิทยา ทวีนุช เป็นวิทยากร
 7. หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง หมู่ที่ 2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร  เป็นวิทยากร
 8. หลักสูตรการเพาะพืชงอก(ทานตะวันงอก) หมู่ที่ 2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
  โดยมี ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร  เป็นวิทยากร
 9. การปลูกผักปลูกสารพิษ หมู่ที่ 3 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยมี อาจารย์เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว  เป็นวิทยากร
 10. การปลูกไม้ผลในภาชนะบรรจุ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ

 1. หลักสูตรการทดสอบดินและการปรับปรุงดิน สถานที่ฝึกอบรม วัดบึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.อังคณา   ธนกัญญา เป็นวิทยากร
 2. หลักสูตรการทำเชื้อไตรโครเดอร์ม่า สถานที่ฝึกอบรม วัดบึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยมี อาจารย์ปิยะภรณ์ จิตรเอก เป็นวิทยากร
 3. หลักสูตรการทำน้ำหมักจากหน่อกล้วย สถานที่ฝึกอบรม วัดบึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 โดยมี ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ เป็นวิทยากร

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ “โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร”

 1. หลักสูตรการเลี้ยงกบ   สถานที่ฝึกอบรม หมู่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  โดยมี ดร.บุญฑริกา ทองดอนพุ่ม เป็นวิทยากร
 2. หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สถานที่ฝึกอบรม หมู่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  โดยมี อาจารย์ปิยะภรณ์  จิตรเอก เป็นวิทยากร
 3. หลักสูตรการทำแปรรูปและการถนอมอาหาร สถานที่ฝึกอบรม หมู่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมี ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ และผศ.ประดิษฐ์  คำหนองไผ่ เป็นวิทยากร
 4. หลักสูตรการทำปลากรอบและหมูกรอบ สถานที่ฝึกอบรม หมู่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมี อาจารย์สุภาพร  ร่มโพธิ์ไทร  เป็นวิทยากร
 5. หลักสูตรการเพาะเห็ด สถานที่ฝึกอบรม หมู่ 7 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.วิทยา ทวีนุช  เป็นวิทยากร