การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการให้บริการวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2557 ทางคณะ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้

1.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน (จังหวัดปทุมธานี)


2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน  ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ


3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เทคโนโลยีการผลิตอาหารกระป๋อง)


4.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากผักและผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม


จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากและต้องการให้ทางคณะ จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทำประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการบูรณาการ ระหว่างงานบริการ วิชาการ  งานวิจัย และการเรียนการสอน ของคณะอีกด้วย ในปีงบประมาณ2558 ทางคณะยังคงจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เดิมและขยายไปยังพื้นที่ใหม่ ทั้งในรูปแบบของ การจัดอบรมให้ความรู้ การสาธิตและฝึกปฏิบัติ การให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน