ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ,อุตสาหกรรมเกษตร,วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

: มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ภาคพิเศษ 2 ปี)

: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาตร์หรือเกษตรศาสตร์ ต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

: แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเกษตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชา