ปริญญาโท

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ภาคพิเศษ 2 ปี)

: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์ ,อุตสาหกรรมเกษตร,วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

: มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ภาคพิเศษ 2 ปี)

: รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาตร์หรือเกษตรศาสตร์ ต้องศึกษารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน โดยไม่นับจำนวนหน่วยกิต

: แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเกษตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชา

 

4 comments

No ping yet

 1. รัชพล says:

  สอบถามรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  เรียนวิชาอะไรบ้างครับ
  การสอบเข้าเรียนต่อ ควรเตรียมตัวอย่างไร ช่วยแนะนําด้วยครับ

  1. netchanok says:

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ 02-5921955 ต่อ 2026 ค่ะ

 2. ชุมพล says:

  ค่าใช้จ่ายภาคพิเศษประมาณเท่าไหร่ครับ

  1. netchanok says:

   ค่าใช้จ่ายประมาณนี้ค่ะ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5921955 ต่อ 2026
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 155,000 บาท
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 155,000 บาท

ใส่ความเห็น