แผนผังการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน(ปัจจุบัน)

ผังมหาวิทยาลัย_รังสิต_11_07_2559_ผังปัจจุบัน

 

แผนผังการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน(อนาคต)

 

รายละเอียดผังสี ดาวน์โหลด