คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล และดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Command1
Command1
command1.pdf
840.5 KB
146 Downloads
Details...

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Command2
Command2
command2.pdf
7.0 MB
228 Downloads
Details...

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Command3
Command3
command3.pdf
1.2 MB
154 Downloads
Details...